ساعت درپوش سنگ شکن 500 تن با غیر استاندارد، درایو 40